Informácie

Ako si jednoducho uplatniť náklady za pohonné hmoty ?

Podľa zákona o dani z príjmov, ak používate auto na podnikanie, môžete si uplatniť daň z pohonných hmôt (DPH) na auto v rámci svojich daňových výdavkov. Spôsob uplatnenia DPH závisí od toho, či máte auto zaradené alebo nezaradené do obchodného majetku.

Rozdiel medzi paušálnym a skutočným vypočítaním nákladov na auto spočíva v tom, že pri paušálnom vypočítaní sa používa pevná percentuálna sadzba na určenie podielu nákladov na auto, ktoré sa môžu uplatniť ako daňový výdavok, zatiaľ čo pri skutočnom vypočítaní sa používa podrobná evidencia jázd (kniha jázd), ktorá umožňuje uplatniť náklady na auto podľa skutočnej spotreby pohonných hmôt a ďalších súvisiacich nákladov.

Pri paušálnom vypočítaní sa rozlišuje, či je auto zaradené alebo nezaradené do obchodného majetku. Ak je auto zaradené do obchodného majetku, môže sa uplatniť 80 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia. Ak je auto nezaradené do obchodného majetku, môže sa uplatniť 50 % z celkového preukázaného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie primeraného počtu najazdených kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci zdaňovacieho obdobia.

Pri skutočnom vypočítaní viete uplatniť 100% nákladov za pohonné hmoty na auto, ale musí sa viesť podrobná evidencia jázd v papierovej forme alebo pomocou GPS zariadenia v elektronickej forme, ktorá obsahuje údaje o dátume, trase, počte najazdených kilometrov. Na základe tejto evidencie sa môžu uplatniť náklady na spotrebu pohonných hmôt podľa cien platných v čase ich nákupu a spotreby uvedenej v technickom preukaze alebo inom doklade. Okrem toho sa môžu uplatniť aj ďalšie náklady súvisiace s používaním auta, ako napr. poistenie, opravy, údržba, parkovanie a pod. V tomto prípade nie je stanovený žiadny limit na počet najazdených kilometrov za rok, ale musí sa preukázať, že všetky jazdy boli vykonané v súvislosti s podnikateľskou činnosťou.